MVO Imperial Brands

Verantwoordelijkheid nemen staat bij ons centraal. Hoe we ons vandaag gedragen, heeft invloed op onze omgeving van morgen. In de gehele Imperial Brands organisatie nemen collega's daadwerkelijke actie: ze brengen onze waarden ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot leven. Van slimme manieren om het energieverbruik te verminderen tot het ondersteunen van lokale gemeenschappen waar tabak wordt verbouwd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Handelen met integriteit en naar onze waarden leven

Respect voor natuurlijke hulpbronnen

We zijn gericht op energie-efficiëntie en op het investeren in duurzame bronnen. Onze aanpak is gericht op verminderen, hergebruiken en recycleren. Onze beheersystemen helpen ons om afval, energieverbruik en waterverbruik te beperken.

Opnieuw investeren in de samenleving

We investeren in de gebieden waar tabak wordt geteeld door ondersteuning in het levensonderhoud van de tabaksboeren en middels het creëren van welvaart en het deelnemen in hun gemeenschap. We promoten verantwoorde arbeidsomstandigheden met betrekking tot mensenrechten.


Verantwoordelijk voor onze producten

Miljoenen mensen over de hele wereld kiezen er voor elke dag van onze tabaksproducten te genieten. We begrijpen dat er maatschappelijke bezorgdheid bestaat over het gebruik van tabaksproducten.

We voelen ons verantwoordelijk voor het leveren van producten met de kwaliteit en inhoud zoals de consument die mag verwachten. We pakken proactief belangrijke kwesties aan, zoals de smokkel en namaak van tabaksproducten. We werken aan de bescherming van de legale tabaksmarkt, welke ervoor zorgt dat tabaksproducten alleen aan volwassenen worden verkocht en dat criminelen niet profiteren van illegale handel. We nemen onze verplichtingen serieus en hanteren hoge normen voor een verantwoorde marketing die alleen is gericht op de keuze van volwassenen.

Mensenrechten bescherming

Hoewel het de rol van de overheden is om de mensenrechten te beschermen, hebben wij als bedrijf ook de verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren. Dit is van toepassing op alle activiteiten van onze organisatie en is tevens van invloed op onze zakelijke partners.

Onze benadering van mensenrechten is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze hebben betrekking op het tegen gaan van discriminatie, tegen gaan van dwangarbeid en kinderarbeid, vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.

Verschillende aspecten van mensenrechten worden behandeld in onze Gedragscode, het corporate beleid ‘Code of Conduct’ en aanverwante richtlijnen. Relevante zakelijke gebieden zijn inkoop, leverancierskwaliteit, het programma voor sociale verantwoordelijkheid in tabaksproductie, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid en het investeren in de gebieden waar tabak wordt geteeld.

Vanuit corporate zijn wij actief in een aantal landen waar mensenrechten een punt van zorg zijn. Getrainde auditors, voeren hier evaluaties uit en  proberen om goede ervaringen over te brengen in landen die als middelhoog tot hoog risico’s worden beschouwd op het gebied van mensenrechten.

Bestrijden van kinderarbeid

We streven ernaar om het risico van kinderarbeid zo goed als mogelijk te bestrijden via samenwerkingsverbanden met leveranciers, door het ondersteunen van de Eliminating Child Labour in Tobacco Growing (ECLT) Foundation en door samenwerkingsprojecten in de gebieden waar tabak wordt geteeld.


Wij ondersteunen deze Foundation financieel door te investeren in de gebieden en gemeenschappen waar tabaksbladeren worden geteeld en door dit onderwerp te bespreken tijdens onze directie en managementvergaderingen.

Aan de vergaderingen van de ECLT Foundation  wordt deelgenomen door International Labour Organisation (ILO), hoofdleveranciers van tabaksplanten, de International Tobacco Grower’s Association en de International Union of Food and Allied Workers. Deze samenwerkende partijen monitoren en geven richting aan de voortgang van de projecten in landen zoals Malawi, Tanzania  en de Filipijnen.

Het ondersteunen van de ECLT Foundation is van groot belang om het probleem van kinderarbeid aan te pakken. Het is de trieste realiteit dat, hoewel we de zekerheid hebben dat kinderarbeid niet voorkomt binnen de tweede keten van onze tabaksbladerenlevering (de fabrieken van onze leveranciers), het moeilijker is om dit eerder in de toeleveringsketen te beïnvloeden (de verbouw). Dit komt doordat  kinderarbeid wordt verergerd door sociale en wereldwijde problemen zoals armoede en HIV / Aids.


De genoemde Foundation zorgt ervoor om kwetsbare kinderen te ondersteunen, verhoogt het bewustzijn en richt zich op onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid, water en sanitaire voorzieningen. Naast onze steun voor de ECLT Foundation, financieren we ook verschillende investeringsprojecten in de gemeenschappen en regio’s die een directe impact hebben op kinderarbeid. Deze projecten bestaan uit microfinanciering en financiële educatie en het ter beschikking stellen van getrainde ossen om daarmee de noodzaak tot het inzetten van kinderen op de tabaksvelden te laten verdwijnen.

'Wij streven er naar om zo goed mogelijk te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op ons product.'
'Wij streven er naar om zo goed mogelijk te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op ons product.'

Chris Oosterhuis

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de productie van tabak

Het merendeel van onze ruwe tabak wordt wereldwijd ingekocht, hoofdzakelijk bij de grote vooraanstaande internationale leveranciers. Een klein deel wordt direct ingekocht van de tabaksboeren, t.w. in Madagaskar en Laos.

De factoren waarmee we binnen de tabakssector te maken hebben, komen overeen met die van de andere landbouwsectoren. Dit betreft o.a. gezondheid en veiligheid, kinder- en slavenarbeid, gebrek aan scholing, het inkomen van de boeren, pesticiden en bescherming van het milieu.

Om de maatschappelijke-, milieu- en economische standaarden in onze tabaksketen te handhaven, hanteren we het Sustainable Tobacco Production (STP) programma.  Dit programma bestaat uit vragenlijsten, audits, richtlijnen, minimum standaarden en verbeterplannen die de mogelijkheid geven om de prestaties in onze keten te evalueren en te verbeteren.

Het programma bestaat uit beleid en management op het gebied van gezondheid, veiligheid,  sociale-economie en de landbouwkundige -en milieu gevolgen in de leveringsketen van de tabak.  Het zorgt voor een nadrukkelijke focus op voortdurende verbeteringen.

Het programma biedt de mogelijkheid om tabaksboeren uit de armere gebieden in de wereld te helpen om de gewasopbrengst te verbeteren en om duurzamer te kunnen werken, en tegelijkertijd de risico’s voor zichzelf, hun medewerkers en het milieu te verlagen.

Voorkomen dat kinderen roken

Wij zijn van mening dat de beslissing om van tabaksproducten te genieten een keuze is voor volwassenen. We willen niet dat kinderen roken of tabaksproducten gebruiken. We ondersteunen boetebeleid voor retailers die tabaksproducten verkopen aan kinderen.

Het voorkomen dat kinderen tabaksproducten gebruiken, is een probleem voor de samenleving als geheel om op te lossen. Wij nemen hierbij onze verantwoordelijke rol door de marketing van onze producten niet te richten op personen jonger dan 18 jaar, of hogere minimumleeftijden waar dit lokaal geldt, of aan niet-rokers. Waar mogelijk ondersteunen we de overheid en de detailhandel in programma's die zijn ontworpen om de verkoop van tabaksproducten aan kinderen tegen te gaan.

Het probleem van toegang van jongeren tot tabak wordt vaak gebruikt om te pleiten voor een toename van regelgeving en wetgeving. Het verbod op de verkoop van automaten en andere verbodsbepalingen houdt in dat deze maatregelen ertoe bijdragen dat jongeren minder toegang krijgen tot tabaksproducten. Hiermee wordt echter niet het probleem aan de orde gesteld dat jongeren gemakkelijk goedkope tabaksproducten van ongereguleerde, nagemaakte en gesmokkelde bronnen kunnen verkrijgen.

Ter ondersteuning van ons standpunt dat roken een keuze is voor volwassenen, hebben we een verplichting naar onze belanghebbenden, waaronder consumenten, om onze aanpak ter voorkoming dat jeugdigen over onze producten kunnen beschikken, verder te verbeteren en om onderscheid te maken tussen legale en illegale verkoopkanalen.

Door samen te werken met regeringen en branche organisaties om dit probleem aan te pakken, kunnen we ook zoeken naar samenwerkingen met andere groepen belanghebbenden.

Het werken met legale winkeliers om te helpen bij het waarborgen van de minimum leeftijd op het verkooppunt, zal helpen bij het voorkomen dat minderjarigen toegang hebben tot onze tabaksproducten.

Duurzame bosbouw

Imperial Brands gebruikt hout bij de tabaksproductie, hetzij als brandstof bij het drogen van tabak hetzij als bouwmateriaal voor het bouwen van schuren voor de verwerking van tabak. Het vraagstuk van ontbossing is het meest relevant in Afrika, waar we samenwerken met leveranciers en gemeenschappen om gezamenlijk dit probleem aan te pakken. We exploiteren een programma dat in 2018 1,1 miljoen bomen plantte en tot doel heeft om over duurzaam hout te beschikken voor onze boeren in Afrika. Met een duurzame houtvoorraad kunnen boeren hout gebruiken in het proces van het drogen van tabak zonder de lokale omgeving te beschadigen.

We ondersteunen ook nationale bosbouwprogramma's in Tanzania, Mozambique, Zimbabwe en Malawi en promoten de waarde van bomen voor boeren. Naast de milieuvoordelen van ons bosbouwprogramma, zijn er ook economische voordelen voor de boeren zoals arbeidsbesparingen en de lagere kosten van hout en transport.

Ons bebossingsprogramma gaat ook in op de kwestie van biodiversiteit. Waar mogelijk moedigen we het aanplanten van bomen aan, wat de ontwikkeling van lokale insecten- en vogelpopulaties stimuleert. Deze projecten verbeteren de leefomgeving van wilde dieren en voedselbronnen voor een aantal diersoorten. Bovendien moedigt het Sustainable Tobacco Programme (STP), waaraan al onze tabaksbladleveranciers moeten deelnemen, hen aan om gegevens te verzamelen over gebieden met biodiversiteitswaarde in en rond de tabaksteeltgebieden. Dit ​​programma richt zich tevens op de ontwikkeling en uitvoering van biodiversiteitsbeheer . Dit omvat het in kaart brengen van gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde, zoals vijvers, waterlopen en bossen die kunnen worden beïnvloed door de tabaksproductie.

Sinds 2012 hebben we de bouw gefinancierd van meer dan 5.000 energie-efficiënte tabaks droogschuren. Deze schuren kunnen tot 30% minder houtbrandstof gebruiken in vergelijking met standaard droogschuren.

 

Imperial Brands in Joure en het milieu

Imperial Brands in Joure heeft een zorgplicht voor het milieu en streeft ernaar om negatieve milieueffecten, die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de operationele processen, te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren. Centraal daarbij staan de eisen zoals vastgelegd in het activiteitenbesluit en de overige wet- en regelgeving.

Waar mogelijk zetten we in op het realiseren van milieuverbeteringen welke verder gaan dan de minimale wettelijke verplichtingen. Wij willen dit bereiken door ons integraal managementsysteem volgens ISO 14001:2015. Hierin staan leiderschap, wederzijds respect en de ontwikkeling van onze medewerkers centraal.

Onze fabriek zet zich in om op een duurzame wijze te komen tot een optimale kwaliteit van producten en diensten. We willen de best mogelijke wijze van recycling van reststoffen uit onze processen mogelijk maken door met onze verwerkers de marktontwikkelingen nauwkeurig te volgen en waar mogelijk nieuwe initiatieven voor nuttige toepassing te ontplooien. Een van de toepassingen betreft het meerdere malen hergebruiken van de grote kartonnen dozen waarin de tabak wordt aangeleverd in de fabriek.

Wij streven er naar om voortdurend innovatieve manieren te zoeken om het energieverbruik te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Naast voortdurende energiescans wordt dit op verschillende wijze vorm gegeven zowel in de projectfase van ontwikkelingen als in het productieproces en ondersteunende diensten. Wij beschikken over een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie waarmee het water uit de bron wordt gebruik om onze Verpakkerij te koelen. Op jaarbasis betreft dit de inhoud van 3 Olympische zwembaden.  De warmte die hierbij vrij komt, wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van ons bedrijfsrestaurant.

Ook aan het milieu in onze directe omgeving wordt aandacht gegeven. Zo worden voor de omwonenden van onze fabriek in Joure speciale luchtwassers ingezet om de geuruitstoot te beheersen. Daarnaast wordt voortdurend gezocht naar logistieke oplossingen om verkeersbewegingen in bewoonde gebieden te reduceren. Een van de oplossingen betreft de inzet van de zgn. Lange Zware Vrachtwagens (LZV’s) die een grotere lengte hebben dan een reguliere vrachtwagen. Ze kunnen daardoor meer vracht meenemen terwijl het brandstofverbruik maar gering toeneemt. Per tonkilometer zijn LZV's daarom milieuvriendelijker dan reguliere vrachtwagens.

'Met onze Warmte Koude Opslag installatie koelen wij op een duurzame wijze onze verpakkerij.'
'Met onze Warmte Koude Opslag installatie koelen wij op een duurzame wijze onze verpakkerij.'

Anne Jan Hoekstra